Loading

Tugiisikute koolitus

Tugiisikute koolitus Tallinnas

Tugisikute koolitus alustab 16 aprillil
tugiisikute koolitus

Kes on tugiisik?

Tugiisik toetab inimest olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma elu korraldamises kõrvalist abi ja tuge. Tugiisik juhendab, motiveerib ning arendab abivajajat võtma vastutust ja saavutama suuremat iseseisvust. Ta jälgib ja nõustab abivajajat ning teeb koostööd võrgustikuga.

Tugiisik toetab teist inimest, sh last, kes iseseisvalt ei ole võimeline oma elus pikemat või lühemat aega hakkama saama. Et sellise inimese põhivajadused saaksid rahuldatud ongi vaja tugiisiku abi. 

Abi andmise eesmärk on aidata inimesed taas oma elu peale. Olukorrad, kus isik võib vajada sellist teenust, on erinevad: sotsiaalsed, majanduslikud, psühholoogilised või tervislikud.

Koolitusele REGISTREERIMINE

Kui sa (õpingute alustamise tingimused)

 • juba töötad või soovid asuda tööle tugiisikuna
 • oled täisealine, omad vähemalt põhiharidust
 • omad arvutikasutamise algteadmisi
 • oled valmis tegema koostööd koolitajate ja kaasõppijatega
 • oled valmis tegema teenuse pakkumisel võrgustikutööd

…siis oled oodatud meie Tugiisikute koolitusele!

Õppekavarühm

Sotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)

Õppekeel

Eesti keel

 

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine tööks tugiisikuna.

 

Õppe kestus

5 kuud

 

 

Õppe kogumaht

190 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:

120 auditoorset tundi
40 tundi iseseisvat tööd õppekirjandusega
30 akadeemislist tundi praktilist tööd - õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

 

Õppe sisu

Moodul I Tugisiku teenuse osutamise alused, eetika. Teenused.

Moodul II Võrgustik, võrgustikutöö, koostöö  ja meeskonnatöö

Moodul III Tugiisiku isiksuse roll ja kogemus tema töös (väärtused, tõekspidamised jt) Enesehoid, stressijuhtimine

Moodul IV Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

Moodul V Arengupsühholoogia

Moodul VI Töö erinevate sihtgruppidega- psüühikahäired, vägivald, väärkohtlemine, sõltuvused.

Moodul VII Grupisupervisioon kui töömeetod

Juhtumianalüüs ja tegevusplaan

Praktika

 

Õpingute lõpetamise tingimused

 1. vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine;
 2. täies mahus grupisupervisioonil osalemine;
 3. täies mahus erialase praktika läbimine;
 4. nõuetekohaselt täidetud praktikapäeviku esitamine;
 5. Juhtumianalüüsi ja tegevusplaani koostamine ja kaitsmine grupi ees
 6. Kirjalik enesereflektsioon

Koolituse lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.

 

Õpiväljundid

 • Oskab näha ja lahendada erinevate sotsiaalvaldkonna sihtgruppide probleeme ja abistada neid igapäevatoimingutes.
 • Teab ja oskab lähtuda oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest
 • Oskab pöörduda asjaajamisel õige asutuse poole ja leida abivajajale sobilikke teenuseid.
 • Oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele sobivaid abistamisviise.
 • Valdab esmaseid nõustamisvõtteid abivajaja kuulamiseks ja probleemide hindamiseks.
 • Teab juhtumikorralduse ja võrgustikutöö põhimõtteid, oskab teha koostööd abivajaja ning tema lähedastega.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.

Eelgrupiintervjuu: 10.04 12.00-14.00 

 

Õppetöö aeg

Õppegrupp alustab 16. aprillil 2021

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty@libertas.ee, tel 5631 6013.

16. aprill 2021Moodul 1
17. aprill 2021Moodul 2
30. aprill 2021Moodul 3
01. mai 2021Moodul 4
21. mai 2021Moodul 5
22. mai 2021Moodul 6
04. juuni 2021Moodul 7
19. juuni 2021Praktika juhendamine
17. juuli 2021Praktika juhendamine
31. juuli 2021Juhtumianalüüs ja tegevusplaan
21. august 2021Lõputöö/eksam
  
  
  

Lõputööde esitamise tähtaeg 15. august 2021

Koolituse maksumus  1100 

Koolitajad                     

INFO JA REGISTREERIMINE