Loading

Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

Õppekorralduse alused

1. Koolituse eest tasumise kord

Koolituse hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.

Osalustasu tasutakse ettemaksuna

Mõjuvatel põhjustel õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata.

Koolituse osalustasu maksegraafiku alusel

Kõikide koolituste eest on eraisikutel võimalik tasuda soovi korral ka osadena (täpsem info telefonil 55640023 või libertas@libertas.ee). Sellisel juhul koostatakse osalejale allkirjastatav osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Osadena tasumisel: katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.

2. Koolitusest loobumine
Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel 55640023 või libertas@libertas.ee 
 
Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust on koolitusasutusel õigus 50% õppetasust mitte tagastada. Loobumise korral võimaldab koolituskeskus kanda tasutud õppetasu järgmise www.libertas.ee kodulehel väljakuulutatud koolituse osavõtutasuks.

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Libertas Kliinikul õigus osalejale tunnistust/tõendit mitte väljastada.

Libertas Kliinik jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

3. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend. Tõendit ei väljastata, kui õppija võttis ettenähtud koolituse mahust osa vähem kui 50%. Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetest tundides osalemist minimaalselt 80%  ulatuses ning praktikatundides osalemist 100% ulatuses.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui koolituse alguseks pole tasutud õppemaks (kui pole kokku lepitud teisiti) või kui ilmnevad õppetööd ja/või õppeprotsessi segavad asjaolud õppija poolt (sh näiteks kaasõppijate ohutuse ja tervise ohtuseadmine või õppija keele oskustase pole piisav õppetöös osalemiseks).

Kui osalejal on koolituse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma kliendihalduri või koolitusjuhi poole. Sel juhul püüame võimaluse piires osalejale vastu tulla - saadame jagatud õppematerjale või lubame osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud  teemade ja tundide ulatuses.

Libertas Kliiniku poolt ärajäetud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Libertas Kliiniku Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti ja vene keeles.
1.2 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.
1.3 Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr 216669.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.
2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava koostamise alus;
4) õppe eesmärk;
5) sihtgrupp;
6) õppemeetodid;
7) õpiväljundid;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.
2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega.
2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
2.7 Õppekavade koostamisl kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 
2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.
2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda  ettevõtte juhi juures.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ja/või täiskasvanute koolitamise kogemust.
3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.
3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.
3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.
3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.libertas.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. 
4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.
4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.
4.6 Koolituskeskuse koolitusklaasid asuvad aadressidel Koskla 16, Tallinn; Vaksali 17, Tartu ja Rahu 34, Narva.  Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse ja Päästeameti nõuetele.
4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  
4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes, siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikabaase ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikabaasile. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. 
4.9 Libertas Kliinik omab võimekust ja võimalust korraldada osade koolitustel osalejate praktikat ka enda Vaimse Tervise Keskuses.
4.10 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt.
4.11 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.
4.12 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 10 eurot.
Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada libertas@libertas.ee  või helistada 372 55640023.
4.15 Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.
4.16 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid.