Loading

Programm

Minnesota programm


12-sammulise programmi töötoad

Libertas Kliinikus sõltlastega töös kasutatav Minnesota programm baseerub 12-sammulisel programmil ja kognitiivkäitumuslikul teraapial. Programm on loodud Ameerika Ühendriikides Hazelden Foundationi poolt ja on tänaseks päevaks tõestanud ennast kui üks efektiivsemaid omasuguste seas. Tänu sellele on toimunud nn Minnesota-tüüpi kliinikute massiline levimine üle maailma. 

Minnesota programm on tõenduspõhiselt tunnistatud kõige efektiivsemaks alkoholisõltuvusest taastumise meetodiks.

Programm kujutab endast intensiivset tegevuskava, mis sisaldab rühma- ja individuaalset teraapiat, õpetlikke loenguid ja tegevusi sõltuvusest tingitud mõtte-, tunde-, suhtumis- ja käitumismustrite muutmiseks, aga ka ärevuse, stressi ja paljude muude probleemidega toimetuleku oskuste parandamiseks ning igapäevaelus vajalike oskuste ja teadmiste meeldetuletamiseks. Aitame kliendil tunnistada ja mõista oma reaalset olukorda. Keskmes on 12 sammu programmi kasutamine ja rühmakaaslaste ning terapeutide vastastikune toetus.

Loobu sõltuvusest OMA PAREMA ELU kasuks

Keemiline sõltuvus kui haigus

Minnesota programm käsitleb ühtsena koos kolme nn keemilist sõltuvust – alkoholismi, uimasti- ja ravimisõltuvust. Programm põhineb mõistmisel, et keemiline sõltuvus on haigus, mis on kliiniliselt diagnoositav.  See on haigusena esmane, mitmeastmeline ja krooniline (püsivalt arenev). Keemilised sõltlased ei vastuta selle eest, et neil see haigus on, kuid samas nad vastutavad oma taastumise eest. Kuigi on palju põhjuseid, mis võivad viia inimese ainete (alkohol, psühhoaktiivsed ained) tarvitamiseni, on sõltuvus neist ainetest siiski isiklik probleem ning taastumine isiklik väljakutse. Keemilises sõltuvuses ei saa mitte kedagi teist süüdistada ning mitte keegi teine ei saa ka vastutust võtta.

 

Motiveeritus Minnesota puhul

Tavaliselt arvatakse, et taastumisele saabuv klient peab olema motiveeritud. See on osaliselt tõsi, kuid praktika näitab, et ravile saabunud kliendis alguses nö teisesed põhjused (survestamine lähedaste poolt või perekonna, kodu või töökoha võimalik kaotus) võivad programmi edenedes muutuda tema isiklikuks motivatsiooniks. Kaine ja aus vaade oma eelnevale elule grupikaaslaste ja nõustajate/terapeutide abil võib kliendis tekitada kahtlused, et tal siiski võib olla sõltuvusprobleem.

 

Sõltuvusest on võimalik toibuda

Minnesota programmi abil on võimalik saavutada täielik karskus ja seeläbi taastuda sõltuvusest pühendudes sõltuvusest hoiduvale eluviisile.

Psühholoogiline sekkumine

Minnesota programm on mõeldud psühholoogilise sekkumisena. Kui sõltlane on võõrutuskeskuses füüsilise sõltuvuse hetkeks kontrolli alla saanud, on tal aeg hakata tegelema sõltuvuse psüühhilise poolega. Sest ainult füüsilise sõltuvuse kontrolli alla saamisest ei piisa. Selleks, et sõltlane saaks oma elu täielikult kontrolli alla tagasi, on vaja taastada kontroll ka sõltuvuse psüühilise poole üle ja Minnesota programm on just selleks üks parimaid hetkel Eestis kättesaadavaid vahendeid.

 

Eesmärgid

Programmis osaleva sõltlase teraapia eesmärkideks on leppimine sellega, et tal on krooniline ja süvenev haigus ja et ta on kaotanud võime kontrollida ainete tarvitamist ning haiguse kulgu.

 

Kuidas programm töötab

Leppimine reaalsusega.

Eelkõige peab sõltlane teadvustama, et teatud tingimustel on haigusest taastumine võimalik. Et taastumine on võimalik ainult siis, kui ta lepib reaalsusega, et kontroll tarvitamise üle on kaotatud ning ta hakkab uskuma, et Minnesota programm aitab teda, sest ta enda tahtejõud on alistunud sõltuvusele. Ta peab endale ka teadvustama, et selle programmi kasutamine on aidanud miljoneid sõltlasi saavutada karskus ning et just seda teed pidi käies saab ta olema kõige edukam.

Mõtteviisi muutused. 

Teraapias osaledes inimene mõistab, et sõltuvus on mõjutanud kasvõi teatud määral tema mõtteviisi. Ta mõistab, kuidas tema haige mõtteviis eitab haigust ja aitab kaasa jätkuvale tarvitamisele, kuidas tema haige mõtteviis aitab osutada vastupanu selle ränga haigusega leppimisele. Ta hakkab nägema tegelikke seoseid ainete liigse tarvitamise ja sellest põhjustatud negatiivsete tagajärgede vahel, mis võivad olla nii füüsilised, sotsiaalsed, seaduslikud, psüholoogilised, materiaalsed kui ka vaimsed.

Emotsioonid.

Teraapiaprogrammi üheks tähtsaks osaks on töö emotsioonidega. Just emotsioonidega mitte hakkama saamine on üheks n.ö. päästikuks, mis viib sõltlase uuesti tarvitama. Seepärast on programmis osalemise üheks eesmärgiks jõuda mõistmiseni, kuidas teatud emotsionaalsed seisundid (nt viha, üksildus, solvumine) võivad viia tarvitamiseni. Teraapia lõppedes peavad taastujad olema teadlikud praktilistest meetoditest, mille abil toime tulla oma emotsioonidega ja  muuta tarvitama hakkamise riske võimalikult väikeseks.

Võrgustik.

Programmi läbinud taastuvad sõltlased hakkavad mõistma, kuidas tugev ja salakaval haigus on mõjutanud kogu nende elu ning kui paljud olemasolevad või vanad kombed ning käitumisharjumused on soodustanud nende jätkuvat joomist. Me aitame neil integreeruda sarnaste kogemustega vestlusgruppidesse ning ära kasutada seal olevaid ressursse ning praktilisi kogemusi selleks, et muuta oma sõltuvusest mõjutatud käitumist. Meie juures käivad inimesed peaksid külastama ning osa võtma regulaarselt erinevate gruppide (mitte ainult meie teraapiagruppide ja AA) töödest ja Libertase poolt heaks kiidetud seltskondlikest üritustest.

Libertase töötajad julgustavad ja vajadusel ka aitavad meie klientidel luua ning arendada suhteid  sarnaste kogemustega inimestega. On tavaline, et teraapia- ja  tugigrupi liikmed pöörduvad üksteise poole, millal iganes neil tekib alkoholi tarvitamise kiusatus või kui on oht tagasilangusele. See on meie kliinikus üks selgeks õpitud uus käitumismuster.

 

Programmi sisu

Libertase keskustes toimuv teraapiline protsess on väga struktureeritud, igal sessioonil on kindel eesmärk ning järgitakse ettekirjutatud mustrit. Iga sessioon sisaldab endas kindlaid „taastumisüleandeid“: soovitatakse kirjandust ning tegevusi sessioonidevahelisteks perioodideks. Nõustajate soovitatud lugemismaterjal on võetud AA Konverentsi (Ülemaailmne anonüümsete alkohoolikute organisatsioon) poolt heakskiidetud tekstide seast. Igal kliendil on oma individuaalsete eesmärkide realiseerimiseks koostatud teraapiakava. Selle täitmiseks nõutakse temalt isikliku tundepäeviku pidamist. Vormiliselt toimub teraapiaprotsess rühma- ja individuaalteraapiates, loengutes ja erinevates töörühmades.

Meie töötajad julgustavad kliente käima nädalas mitmes erinevas teraapia- ja tugigrupis ning lugema erinevaid teraapiale kaasaitavaid tekste ning raamatuid (nii AA väljaandeid kui ka muid inimese psühholoogilistele muutustele kaasa aitavaid tekste) kogu teraapia kestel.

Minnesota e 12 sammu programm ei ole “AA”, aga programmi kasulik mõju on paljuski seletatav sellega, et toibumisprotsessis ja järelravis kaasame me ka AA grupid. Kui inimene on läbinud Libertase teraapiaprogrammi, peaks tal probleemide tekkimisel tekkima tõmme minna abi saama AA-sse või mõnda teise sarnasesse eneseabirühma.

 

Programmi kestvus

Libertases kasutatav Minnesota programm kujutab endast intensiivset tegevuskava, mis sisaldab rühma- ja individuaalset teraapiat, õpetlikke loenguid ja tegevusi ärevuse, stressiga ja paljude muude probleemidega toimetuleku oskuste parandamiseks ning igapäevaelus vajalike oskuste ja teadmiste meeldetuletamiseks. Aitame kliendil tunnistada ja mõista oma reaalset olukorda. Keskmes on 12 sammu programmi kasutamine ja rühmakaaslaste ning terapeutide vastastikune toetus.

Intensiivosas uuendatakse plaani kliendi individuaalsetest vajadustest lähtudes. Pärast programmi lõppu koostatakse koos kliendiga kokkuvõte ja koostatakse edasine tegevusplaan.

 

Jätkugrupp

Jätkugrupis  osalemine toetab tervenemist ja aitab säilitada programmis osalemise ajal sõlmitud uusi suhteid.

 

Libertase nõustajad ja terapeudid.

Minnesota mudel eeldab, et suurem osa sõltlastega töötajatest on oma isikliku kogemusega. Kogu Libertase meeskond on kogenud ja pädev. Kõik nõustajad on minimaalselt kaheaastase karskuse/ ”puhtusega” ja läbinud vajalikud koolitusprogrammid.

 

Töö lähedastega

Pööratakse tähelepanu kliendi perele ja teistele lähikondlastele ning juhatatakse nad vajaduse korral meie kaassõltuvuse teenusele ja/või lähedastele mõeldud 12 sammu programmidesse.

Programmi lõppedes peaksid taastujad tundma lootust, et suudavad lõpetada tarvitamise, nad võiksid uskuda, et on olemas jõud, mis on suurem kui nende tahtejõud ja võiksid teadvustada endale iseloomuvigu, sealhulgas konkreetseid ebamoraalsed või ebaeetilisi tegusid ning teistele tehtud kahju, mis on nende sõltuvuse otsene tulemus.

 

Minnesota programmi tagajärjed

  • Keemiline sõltlane tunnistab oma haigust ja selle tagajärgi
  • Aktsepteerib abi vajalikkust ja mõistab, kuidas koos haigusega konstruktiivselt edasi elada
  • Tunnistab, mida just tema peab oma elus muutma
  • Oskab muuta teadmised ja teadvustamise tegevuseks
  • Teab ja oskab leida 12 sammulise programmi tuge

Programmide hinnad

Enne teraapiaprogrammi valimist tuleb läbida esmane konsultatsiooni hinnaga 60