Loading

Mittetulundusühingu Libertas Kliinik Põhikiri

I Üldsätted

  1. Mittetulundusühing nimetausega MTÜ Libertas Kliinik (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisevkasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
  2. Mittetulundusühing on asutatud 07.10.2016
  3. Ühingu juhatuse asukohaks on Tiskrevälja 37, Tallinn 13516
  4. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.

II Ühingu tegevuse eesmärk

5.1. Ühingu eesmärk on sõltuvushäirete all kannatavate inimeste ja nende lähedaste nõustamine ja koolitamine.
5.2. 12-sammiu programmi edendamine Eestis ja vastavasisuliste koolituste läbiviimine.
5.3. Noortele suunatud sõltuvusainete tarvitamise ennetustegevus ja nõustamine
6. Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing järgmiseid tegevusi:
6.1. Ühing korraldab 12-sammu programmi abil sõltuvushäire ennetust ja taastusravi, sh. kogemusnõustamist.
6.2. Viib läbi vastavasisulisi koolitusi huvigruppidele.
6.3. Viib läbi ennetustegevusi haridusasutustes.

III Liikmed, nende õigused ja kohustused

7. MTÜ liikmeks vastuvõtmise ning MTÜ-st väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
7.1. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab MTÜ juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma MTÜ põhikirja.
7.2. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või põhikirja punktis 7.6 toodud juhul üldkoosolek.
7.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.
7.4. Ühingu liikme võib nimekirjast välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu:
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi koosolekul või korraldatud üritusel.
7.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
7.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

8. Liikmete õigused ja kohustused
8.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud ühingu juhatuse, (revisjonikomisjoni) ja muude organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
8.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

IV. Üldkoosolek

9.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.
9.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) liikmemaksu ja sisseastumismaksu korra kehtestamine
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
f) ühingu kodukorra vastuvõtmine
9.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühinguliikmetest
c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
9.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks või saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post).
9.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
9.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
9.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus

10.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2-5 liiget
10.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
10.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd
10.4. Juhatus korraldab ühingu tegevust, üldkoosoleku otsuste täitmist, raamatupidamist ja aruandlust
10.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

11.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
11.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
11.3. Ühingu likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 04.10.2016

Juhatuse liige:

Kalle Hallik
Sven-Erik Reiter