Loading

Majandusaasta aruanne 2017

Aruandeaasta algus: 24.10.2016
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: MTÜ Libertas Kliinik

registrikood: 80408005

tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Tiskrevälja tn 37
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13516
e-posti aadress: svenreiter@gmail.com

Tegevusaruanne
2016 aastal alustas MTÜ Libertas kliinik tegevust eesmärgiga pakkuda rehabilitatsiooni ja vaimse tervise teenust. 2017. a teenindati ca 160 klienti ning 2018 aasta eesmärgiks on seatud sellel alal liidripositsiooni kindlustamine läbi vaimse tervise alase teenuste mitmekesistamise ning koostöö tihendamise partneritega. Suurimateks partneriteks on olnud eraisikud, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeeriumi ning Justiitsministeeriumi allasutused ja erinevad kohalikud omavalitsused.

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss (eurodes)

31.12.2017
Varad
Käibevarad
Raha 1 063
Nõuded ja ettemaksed 2 379
Kokku käibevarad 3 442
Kokku varad 3 442
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised 3 238
Kokku lühiajalised kohustised 3 238
Kokku kohustised 3 238
Netovara
Aruandeaasta tulem 204
Kokku netovara 204
Kokku kohustised ja netovara 3 442

Tulemiaruanne
(eurodes)
24.10.2016
– 31.12.2017
Tulud
Annetused ja toetused 20 430
Kokku tulud 20 430
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsesed kulud -20 226
Kokku kulud -20 226
Põhitegevuse tulem 204
Aruandeaasta tulem 204

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

24.10.2016
– 31.12.2017
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 204
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 379
Kokku rahavood põhitegevusest -2 175
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 3 238
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 3 238
Kokku rahavood 1 063
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 063
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 063

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Akumuleeritud tulem Kokku netovara
Aruandeaasta tulem 204 204
31.12.2017 204 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Libertas Kliinik 2016/2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.MTÜ Libertas Kliinik kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassas olevaid sularaha ja pangakontode saldosid.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna neis perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine oli mõeldud. Varade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil – sel teel soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust mittetulundusühingu majandusaasta aruanne saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulud liikmemaksudest ning intressituludes on kajastatud kassapõhisusest lähtudes.

Kulud
Kulud on kajastatud tekkepõhiselt

Seotud osapooled
MTÜ on aastaaruande koostamisel lugenud seotud osapoolteks juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud 2016 ja 2017 aastal töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga 31.12.2017 24.10.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale muid olulisi soodustusi ei antud ning ei saadud.

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2018
MTÜ Libertas Kliinik (registrikood: 80408005) 24.10.2016 – 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Sven-Erik Reiter Juhatuse liige 03.02.2020
Kalle Hallik Juhatuse liige 03.02.2020