Loading

Tugiisikute koolitus Narvas

Tugiisikute koolitus Narvas

Vene keeles. Tugisikute koolitus Narvas alustab 15.juunil
Tugiisikute koolitus Narvas

Libertas Kliinik alustab tugiisikute koolitustega. Kes on Tugiisik? Tugiisik toetab inimest olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma elu korraldamises kõrvalist abi ja tuge. Tugiisik juhendab, motiveerib ning arendab abivajajat võtma vastutust ja saavutama suuremat iseseisvust. Ta jälgib ja nõustab abivajajat ning teeb koostööd võrgustikuga.

Tugiisik toetab teist inimest, sh last, kes iseseisvalt ei ole võimeline oma elus pikemat või lühemat aega hakkama saama. Et sellise inimese põhivajadused saaksid rahuldatud ongi vaja tugiisiku abi. 

Abi andmise eesmärk on aidata inimesed taas oma elu peale. Olukorrad, kus isik võib vajada sellist teenust, on erinevad: sotsiaalsed, majanduslikud, psühholoogilised või tervislikud.

Libertas Kliinik on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusele REGISTREERIMINE

Kui sa (õpingute alustamise tingimused)

 • juba töötad või soovid asuda tööle tugiisikuna
 • oled täisealine, omad vähemalt põhiharidust
 • omad arvutikasutamise algteadmisi
 • oled valmis tegema koostööd koolitajate ja kaasõppijatega
 • oled valmis tegema teenuse pakkumisel võrgustikutööd

…siis oled oodatud meie Tugiisikute koolitusele Narvas!

Tugiisiku koolitus

Sotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)

Õppekeel

Vene keel

 

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine tööks tugiisikuna.

 

Õppe kestus

3 kuud

 

 

Õppe kogumaht

244 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:

104 tundi auditoorset tundi
60 tundi iseseisvat tööd õppekirjandusega
80 akadeemislist tundi praktilist tööd - õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

 

Õppevorm

 • Õpe toimub päevases töövormis 1-2 korda nädalas maksimaalselt 8 at korraga.
 • Arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppepäeva pikkus kuni 8 tundi
 • Õppekeel vene keel

 

Õppe sisu

Moodul I Tugisiku teenuse osutamise alused, eetika. Teenused.

Moodul II Võrgustik, võrgustikutöö, koostöö  ja meeskonnatöö

Moodul III Tugiisiku isiksuse roll ja kogemus tema töös (väärtused, tõekspidamised jt) Enesehoid, stressijuhtimine

Moodul IV Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

Moodul V Arengupsühholoogia

Moodul VI Esmaabi. Töö erinevate sihtgruppidega- psüühikahäired, vägivald, väärkohtlemine, sõltuvused, asenduskodust väljaastujad, eakad, pagulased, ohvriabi vajajad, vanglast vabanenud

Moodul VII Grupisupervisioon kui töömeetod

Juhtumianalüüs ja tegevusplaan

Praktika

 

Õpingute lõpetamise tingimused

 1. vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine;
 2. täies mahus grupisupervisioonil osalemine;
 3. täies mahus erialase praktika läbimine;
 4. nõuetekohaselt täidetud praktikapäeviku esitamine;
 5. Juhtumianalüüsi ja tegevusplaani koostamine ja kaitsmine grupi ees
 6. Kirjalik enesereflektsioon
 7. Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on nõutud antud õppekavas, on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada.

 

Hindamise meetodid ja kriteeriumid

 • Teoreetilised teadmised – kirjalik test. Vajalik vähemalt 50% õigeid vastuseid.
 • Praktika – kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ning arendamist vajavatest teadmistest ja oskustest. Vajalik läbida 100% ettenähtud praktikatundidest.

 

Väljastatavad dokumendid

Koolituse lõpetamise tingimustele vastavatele isikutele  väljastatakse tunnistus.

Vähem kui 80% ulatuses õppekava läbimise korral või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole täitnud  muid lõpetamiseks vajalikke tingimusi, väljastatakse tõend läbitud ainete kohta.

 

Õpiväljundid

 • Oskab näha ja lahendada erinevate sotsiaalvaldkonna sihtgruppide probleeme ja abistada neid igapäevatoimingutes.
 • Teab ja oskab lähtuda oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest, järgib sotsiaalala töötaja kutse-eetika põhimõtteid.
 • Oskab pöörduda asjaajamisel õige asutuse poole ja leida abivajajale sobilikke teenuseid.
 • Oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele sobivaid abistamisviise.
 • Valdab esmaseid nõustamisvõtteid abivajaja kuulamiseks ja probleemide hindamiseks.
 • Teab juhtumikorralduse ja võrgustikutöö põhimõtteid, oskab teha koostööd abivajaja ning tema lähedastega, toetab klienti töö- või õppeprotsessis.
 •  Toetab klienti võimetekohase hõivega tegelemisel ja hõiveharjumuse kujundamisel.
 • Märkab tähenduslikku käitumist ja aitab kliendil oma käitumist reguleerida, teavitab abivajajast vastavalt kehtivale õigusele.
 • Valdab esmaseid võtteid abivajaja nõustamiseks ja abistab klienti konfliktide lahendamisel.
 • Teab väärkohtlemise erinevaid vorme ja ohumärke, oskab olla toeks väärkoheldud kliendile.

 

Omandatav kompetents

 • Koolitus annab ettevalmistuse tugiisiku tööks (sotsiaalhoolekande seaduse § 23).
 • Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri. Lisaks viiakse läbi eelintervjuud. 

 

Õppetöö aeg

Õppegrupp alustab 15. juunil 2021

Registreerimine gruppi ja küsimused: jekaterina@libertas.ee, tel 54501418.

15-16. juuni 2021Moodul 1
22-23. juuni 2021Moodul 2
29-30. juuni 2021Moodul 3
06-07. juuli 2021Moodul 4
13-14. juuli 2021Moodul 5
20-21. juuli 2021Moodul 6
27-28. juuli 2021Moodul 7
31. juuli 2021Moodul 8
07. august 2021Supervisioon
14. august 2021Supervisioon
21. august 2021Lõputöö/eksam
  
  
  

Lõputööde esitamise tähtaeg 14. august 2021

Kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele koolitajate poolt ainetundides.

 

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub Libertas Kliiniku õppeklassis aadressil Rahu tn 34, Narva. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastab tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, veekeetjat ja kohviaparaati.

Koolituse maksumus  1320 

 • Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.
 • Osalustasu tasutakse ettemaksuna
 • Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine. Selleks on vajalik allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
 • Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. 
 • Osadena tasumisel: katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.
 • Mõjuvatel põhjustel õpingute katkestamisel pärast esimest 2-päevast koolitussessiooni tagastab koolitusasutus 50% koolituse kogumaksumusest. Hilisemal katkestamisel tasu tagasi ei maksta.

Koolitajad                     

Jekaterina Smirnova - Libertas Kliinik
Jekaterina Smirnova

Grupijuht ja koolitaja. Pikajaline kogemus erinevate sihtrühmade koolitamistel. 

Caty Lebedev sõltuvusnõustaja
Caty Lebedev

Kogemusnõustaja, grupijuht ja koolitaja. 

INFO JA REGISTREERIMINE